Beste klanten,

Omwille van leveringsproblemen bij bepaalde producten kunnen de levertermijnen langer dan verwacht uitlopen

en bepaalde producten voorlopig niet meer besteld worden.

 Lees hier onze klantervaringen

ALGEMENE VOORWAARDEN SOLARWINKEL

Solarwinkel is onderdeel van Mebutec bv met maatschappelijke zetel op Brugseweg 122 te 8920 Poelkapelle en ondernemingsnummer BE0694.527.324

ART.1 BESTELLINGEN

De algemene leveringsvoorwaarden van Solarwinkel zijn van toepassing op alle producten. Solarwinkel biedt haar klanten de mogelijkheid om verschillende artikelen, zoals ondermeer omvormers en zonnepanelen, te bestellen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het Solarwinkel-assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Solarwinkel. De klant aanvaardt dat deze algemene voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Solarwinkel levert producten van betrouwbare merken en leveranciers die reeds een reputatie hebben in het werkveld (Samsung, S. Energy SMA, Solar Edge, Huawei, Soluxtec,..). Via de website kan een vrijblijvende offerte op maat worden aangevraagd, eventueel voorzien van een tekening of schets. Daarnaast worden er standaardpakketten aangeboden en kunt u zelf uw systeem samenstellen. Solarwinkel is steeds tot advies bereid en is bereikbaar via de website, zie contactgegevens. Alle goederen zijn op afspraak te bezichtigen in onze toonzaal te 8902 Zillebeke, Pappotstraat 7A.

ART.2 BETALINGEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Solarwinkel assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Solarwinkel. Na de periode van de wettelijke bedenktijd is de bestelling definitief. Alle goederen dienen vooraf te worden betaald. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen : Bancontact/Mister Cash of overschrijving op onze rekening. Indien u uw bestelling door onze vervoerdienst laat afleveren of als u uw bestelling zelf komt afhalen dan kan u betalen met cash of bankkaart bij aflevering. Na een geslaagde betaling worden alle goederen aan u overhandigd.

ART.3 VERZENDINGEN EN LEVERINGEN

De artikelen worden, na ontvangst van de betaling, thuis bij de klant geleverd of op een gekozen leveringsadres of afgehaald bij Solarwinkel. De prijs van transport is afhankelijk van de grootte van de aankoop en de vervoerder.

Bij levering door Solarwinkel dient de koper aanwezig te zijn op de plaats van de levering, zodat de goederen kunnen worden nagezien en gecontroleerd. Het risico gaat over bij het in ontvangst nemen van de goederen door de koper. Er dient evenzeer te worden afgetekend voor ontvangst. Onregelmatigheden worden op de leveringsbon vermeld. Solarwinkel verwijst naar art. 8 i.v.m. de aansprakelijkheid.

Wie de bestelprocedure volgt wordt steeds duidelijk geïnformeerd over de verzendingskost bij elke bestelling, dit zowel voor binnenlandse als buitenlandse zendingen. Verzendingskosten variëren naargelang het gewicht van uw zending. Solarwinkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een laattijdige levering. Solarwinkel streeft ernaar om bestellingen steeds zo snel mogelijk te verzenden en leveren. De vooropgestelde levertijden zijn echter indicatief en zijn nimmer bindend.

Bij zelfplaatsing staat de klant zelf in voor de volledige plaatsing en aansluiting, behoudens andersluidende overeenkomst dit schriftelijk wordt bepaald.

Indien de goederen worden geplaatst door de verkoper, dient de klant zelf in te staan voor de berekening van de hoeveelheid ballast indien het een plat dak betreft. Hiervoor dient ten gespecialiseerd studiebureau te worden gecontacteerd. De kost voor deze berekening is niet inbegrepen in de prijsofferte. Er dient rekening te worden gehouden met tegels in beton afmeting 30/30/5, of platen met afmeting 1000/30/3. De koper dient evenzeer voldoende rubbers te plaatsen. Solarwinkel is in geen geval verantwoordelijk voor de beschadiging van het dakoppervlak bij de plaatsing indien deze te wijten is aan de eigenschappen van het dak zelf.

ART.3A NALEVERINGEN

Wanneer Solarwinkel te weinig of verkeerde artikelen van een bestelling levert dan zullen de naleveringen gratis zijn. In alle andere gevallen worden naleveringen aan half tarief aangerekend, bvb wanneer de klant nadien beslist om de zonnepanelen installatie anders dan voorzien te installeren en daardoor extra artikelen moeten nageleverd worden.

ART.4 PRIJZEN EN AANBIEDINGEN

Alle producten die door Solarwinkel aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. Solarwinkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in de aanbiedingen voorkomen. Alle vermelde prijzen zijn in euro en exclusief verzendkosten. Solarwinkel kan te allen tijde haar prijzen aanpassen. Alle prijzen op de website van www.solarwinkel.be zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

ART.5 PRIVACY

Indien er een bestelling wordt geplaatst bij Solarwinkel.be, worden de gegevens van de koper opgenomen in het klantenbestand van Solarwinkel. Solarwinkel.be houdt zich aan de wet van de privacy en zal de gegevens niet verstrekken aan derden. Solarwinkel respecteert de privacy van de koper en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens. Solarwinkel verwijst naar haar privacy beleid dat op de website is terug te vinden.

ART.6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Solarwinkel. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf het ogenblik van de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Solarwinkel te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. De goederen dienen echter op voorhand te worden betaald en worden pas na integrale betaling geleverd of meegegeven.

ART.7 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Voor vertragingen, niet of niet juist overkomen van bestellingen, bevestigingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel is Solarwinkel.be niet aansprakelijk.

ART.8 AANSPRAKELIJKHEID

De producten worden met grote zorg gemaakt en gecontroleerd voor verzending. Solarwinkel is nimmer aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een onjuist gebruik van een door Solarwinkel geleverd artikel. De totale aansprakelijkheid bedraagt nimmer meer dan de vergoeding die u voor het betreffende artikel heeft betaald. De koper heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Het risico gaat over bij het in ontvangst nemen van de goederen door de koper. Solarwinkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Solarwinkel verkochte producten. Voor het foutief doorgeven van persoonlijke gegevens door de koper en voor een vertraagde aflevering van de bestelling door onze vervoerders is Solarwinkel niet aansprakelijk.

Producten met coating kunnen onder invloed van UV licht na verloop van tijd verkleuren. Solarwinkel kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke verkleuring van sommige artikelen.

ART.9 OVERMACHT

Solarwinkel is niet aansprakelijk indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze leveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Solarwinkel alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Solarwinkel behoudt zich in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Solarwinkel is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Solarwinkel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien Solarwinkel ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk of geheel is nagekomen of deze zal kunnen nakomen zal Solarwinkel de bestelling volgens de gebruikelijke manier afhandelen.

ART.10 KLACHTEN EN RETOURNEREN

Klachten dienen ons schriftelijk en voldoende gemotiveerd gemeld te worden binnen een termijn van 7 kalenderdagen. Solarwinkel houdt zicht het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze termijn niet gerespecteerd wordt.

Solarwinkel zal steeds proberen in goed onderling overleg de klacht op te lossen. Indien de goederen geretourneerd worden, dienen deze in ongeopende toestand, ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in originele verpakking verzonden te worden. Indien de artikelen gebruikt, beschadigd of incompleet zijn, zal Solarwinkel niet overgaan tot restitutie van de waarde van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde te restitueren. U dient een kopij van uw factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw rekeningnummer mee te sturen met uw retourzending. De betaalde bedragen worden binnen een termijn van 14 dagen overgemaakt mits vermelding van een correct rekeningnummer en mits alle voorwaarden zoals hierboven beschreven zijn voldaan.

Bij gebrek aan bewijskracht dat de oorzaak van de klacht bij Solarwinkel ligt, zijn de retourkosten steeds ten laste van de koper. Solarwinkel kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

ART.11 EEN VERZONDEN BESTELLING ANNULEREN

U dient te wachten tot het artikel bij u aan komt en dan conform de geldende regels voor "klachten en retourneren" (art. 10) ons het artikel terug te sturen. Solarwinkel betaalt u dan zo snel mogelijk het oorspronkelijke factuurbedrag terug, op voorwaarde dat Solarwinkel verantwoordelijk was voor het leveren van verkeerde of beschadigde artikelen. De termijnen i.v.m. bedenktijd en retourneren dienen te worden gerespecteerd. Bij ontbinding van de overeenkomst gelden de wettelijke bepalingen inzake ontbinding.

ART.12 EEN ARTIKEL TERUGSTUREN (RETOURZENDING)

Stuur het artikel steeds voldoende gefrankeerd terug. Steeds een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw rekeningnummer meesturen. Bij voorkeur brengt u de goederen persoonlijk terug. De klant is verantwoordelijk voor de retourzending. Retourzendingen dienen altijd te gebeuren conform de geldende regels voor "klachten en retourneren" (art.10). Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

ART.13 BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ART.14 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij Solarwinkel partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Van geschillen uit een overeenkomst tussen Solarwinkel en wederpartij, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen de vestigingsplaats van Solarwinkel kennis. Geschillen zullen voorkomen bij de rechtbanken van Ieper. Solarwinkel heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

ART.15 GARANTIES

Zonnepanelen, omvormers, draagconstructies (van het merk Avasco) en kabels zijn altijd fabrieksgaranties en kunnen bij de fabrikant opgevraagd worden. Op alle andere onderdelen zoals klemmen, bouten en moeren is de standaard Europese garantie van 2 jaar geldig.

ART.16 OPSTARTPROCEDURES

Opstartprocedures van uw zonnepanelen installatie zijn niet afdwingbaar en moeten op voorhand aangevraagd worden. Opstartprocedures van zonnepanelen installaties kunnen echter tijdens drukke periodes geweigerd worden.